Regulamin korzystania z serwisu Biztok.pl

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu BizTok.pl jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 317.957.800,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://onas.o2.pl/.

Administrator serwisu BizTok.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu BizTok.pl, niezależnie od umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2. serwis BizTok.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie BizTok.pl, składających się na serwis biztok.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.biztok.pl/.

3. serwery Grupa Wirtualna Polska – serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis BizTok.pl.

II. Zasady korzystania z serwisu BizTok.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu BizTok.pl umożliwiającego użytkownikom między innymi nieodpłatne przeglądanie zamieszczonych w serwisie informacji, oraz nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików, linków lub innych treści, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu BizTok.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do serwisu BizTok.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczonych przez użytkowników, do których prawa Grupa Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupa Wirtualna Polska.

5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu BizTok.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a) przeglądać serwis i wyszukiwać w nim informacji,

b) zamieszczać w serwisie określone wypowiedzi, opinie, komentarze, linki lub inne treści zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu BizTok.pl

c) przeglądać treści zamieszczane w serwisie przez siebie lub innych użytkowników,

d) umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu BizTok.pl.

6. Warunkiem korzystania z serwisu BizTok.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu BizTok.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu BizTok.pl polegające na umieszczaniu na forum określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści na serwisie BizTok.pl oraz jest władny do udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

7. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu BizTok.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści na serwisie BizTok.pl, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód) odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści na serwisie BizTok.pl lub z tytułu udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zmieszczenia określonych treści w serwisie BizTok.pl.

9. Użytkownik korzystając z serwisu BizTok.pl poprzez umieszczanie konkretnych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Grupa Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

10. Z tytułu korzystania z serwisu BizTok.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu BizTok.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.

11. Użytkownicy mogą przeglądać zasoby serwisu BizTok.pl lub w inny sposób korzystać z serwisu, w tym zamieszczać wypowiedzi, komentarze, opinie, lub inne treści zgodnie z funkcjonalnością serwisu BizTok.pl anonimowo albo wprowadzając do formularza dodawania komentarzy jednorazowy, nieprzypisany do nikogo na stałe pseudonim/nick. w tym zamieszczać wypowiedzi, komentarze, opinie, lub inne treści zgodnie z funkcjonalnością serwisu BizTok.pl.

12. Korzystanie z usług serwisu BizTok.pl jest dobrowolne.

13. Każdy użytkownik serwisu BizTok.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a) rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupa Wirtualna Polska), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja,

b) rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie BizTok.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

c) podszywanie się pod inne osoby,

d) naruszanie tajemnicy korespondencji,

e) naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,

f) inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska.

14. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis BizTok.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu BizTok.pl, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu BizTok.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

15. Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym serwisu BizTok.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.

16. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu BizTok.pl dostępne są na stronie http://www.biztok.pl/. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu BizTok.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu BizTok.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

17. W ramach serwisu Grupa Wirtualna Polska udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej (redakcjabiznes@grupawp.pl) w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.

18. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu BizTok.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści zamieszczone przez użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu,

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu BizTok.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. za usunięcie dowolnych treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie,

e. mając na uwadze darmowy charakter serwisu BizTok.pl, Grupa Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu BizTok.pl wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których Grupa Wirtualna Polska nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu BizTok.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.

19. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do Grupa Wirtualna Polska z tego tytułu, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu BizTok.pl.

20. Użytkownik umieszczając wpis, post, komentarz, a także inne treści w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.

21. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu BizTok.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej redakcjabiznes@grupawp.pl lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska S.A., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.

22. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż treści umieszczane przez użytkowników w serwisie BizTok.pl są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu BizTok.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu BizTok.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.

23. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.biztok.pl/regulamin.

24. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.